Doe mee!

Resultaten inventarisatie sportvervoersvoorzieningen

Special Heroes Nederland coördineert reeds jaren de vervoersvoorziening voor teamsporters met een ernstige (lichamelijke) beperking. Deze vervoersvoorziening heeft een beperkt kilometerbudget dat door de afbakening van de doelgroep en de strenge voorwaarden hanteerbaar is.

De vraag naar meer passend vervoer voor mensen met een beperking naar sportactiviteiten is veranderd. Om inzicht te krijgen in deze veranderde vraag heeft Special Heroes Nederland, in opdracht van het ministerie van VWS, een inventarisatie uitgevoerd. In deze inventarisatie kwamen de volgende vragen aan bod:

  • Welke behoeften hebben teamsporters en individuele sporters bij het organiseren van hun vervoer naar sportactiviteiten?
  • Welke doelgroepen hebben weinig mogelijkheden hun vervoer naar sportactiviteiten te organiseren?
  • Welke vervoersvoorzieningen zijn er al voor mensen met een beperking?
  • Hoe kan door samenwerking met andere organisaties de vervoersvoorziening opengesteld worden voor een grotere doelgroep?

 

Vervolg onderzoek in drie pilots

Vanuit de resultaten van deze inventarisatie is het wenselijk om verder onderzoek te doen aan de hand van drie pilots:

a. Pilot individuele sporters
Het toelaten van individuele sporters tot de sportvervoersvoorziening vraagt om extra inzet en financiën om de extra ritten te organiseren. Om inzicht te krijgen in de grootte van de doelgroep individuele sporters, zal de sportvervoersvoorziening tijdelijk opengesteld worden voor individuele sporten. Voorwaarde voor de individuele sporten is dat het een sport bij een vereniging betreft die aangesloten is bij een bond van NOC*NSF.

Duur pilot: 01-03-2022 t/m 31-12-2022
Resultaten: Alle individuele sporters worden geregistreerd en aan het einde van de pilot zullen de aantallen, gereisde kilometers en bijbehorende kosten worden gerapporteerd.

b. Pilot sporters met een visuele beperking
Vanuit de inventarisatie bleek dat vooral sporters met een visuele beperking tussen wal en schip vallen. Deze doelgroep ervaart met de huidige vervoersopties de meeste beperkingen in energielevel om te gaan sporten.Om inzicht te krijgen in de grootte van de doelgroep sporters met een visuele beperking, zal de sportvervoersvoorziening tijdelijk opengesteld worden voor visueel beperkten. Alle overige voorwaarden zullen van kracht zijn. Ook voor deze doelgroep zal reizen met de sportvervoersvoorziening mogelijk zijn als zij een individuele sport beoefenen.

Duur pilot: 01-03-2022 t/m 31-12-2022
Resultaten: Alle individuele sporters worden geregistreerd en aan het einde van de pilot zullen de aantallen, gereisde kilometers en bijbehorende kosten worden gerapporteerd.

c. Pilot regionale vervoer in samenwerking met provincie en lokaal vervoer
In samenwerking met provincies, gemeenten en het lokale vervoer een pilot starten voor regionale kilometers. Het gaat om sporters die via Special Heroes een aanvraag hebben ingediend voor ritten die minder dan 25 kilometer enkele reis zijn. Deze ritten worden dan via het lokale netwerk, onder dezelfde voorwaarden als de sportvervoersvoorziening uitgevoerd. De meerkosten voor het voldoen aan deze voorwaarden zullen vanuit het budget van de sportvervoersvoorziening bijgedragen worden.Zo krijgt de provincie, gemeente, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Stichting Special Heroes Nederland inzicht in de meerkosten van het lokaal organiseren van regionale kilometers en de organisatorische voordelen voor de sporters.De inhoud en voorwaarden dienen nog met de betreffende partners besproken te worden.Om het overzicht te bewaren zullen alleen deelnemers in deze pilot meegenomen worden die voldoen aan de huidige deelnamecriteria. Individuele sporters en visueel beperkten uit de provincies en gemeenten zullen niet meegenomen worden.

Duur pilot: nader te bepalen aan de hand van de afspraken met provincies en gemeenten.
Resultaten: De resultaten zullen in een kort rapport verzameld worden om de effectiviteit, kosten en mogelijkheid op vervolg te rapporteren.