Doe mee!

Team 12 van de school

Het Team 12 van de school organiseert tijdens en na schooltijd activiteiten om het sport- en cultuuraanbod te verbreden en om leerlingen intensiever te begeleiden richting het deelnemen aan sport- en cultuuractiviteiten. Het team ontzorgt hiermee de school.

Het team kan bestaan uit studenten (MBO en HBO), P.A.-ers en professionals (vakdocent BO, combinatiefunctionaris, projectleider Special Heroes) en werkt ook samen met sport- en cultuuraanbieders.

Daar waar Sport en Art Heroes de kinderen en jongeren al kennis laten maken met een breed scala aan sport- en cultuuractiviteiten kan Team 12 de leerlingen ‘aan de hand’ nemen en met een individuele aanpak bekijken wat de mogelijkheden zijn. Soms kan net dat beetje extra aandacht en meer tijd om ‘verenigingsklaar’ te worden, de doorslag geven om zich aan te sluiten bij een club of vereniging. Hiermee kan het activiteitenaanbod van Team 12 een overgangsaanbod zijn tussen binnenschools en buitenschools, omdat Team 12 zorgt, daar waar nodig, voor individuele begeleiding naar de club (van leerling, ouders en de trainers van de club).

Activiteiten
Het Team 12 van de school kan tijdens de pauzes en naschools diverse activiteiten opzetten en organiseren die voortkomen uit alle onderdelen van ons wiel.

  • Pauzeactiviteiten: tijdens de pauze worden op de school activiteiten aangeboden, zoals pleinspelen of kookbeloningen. Pestgedrag en verveling nemen hierdoor af. De school kan zelf keuzes maken om leerlingen bv. wel of niet te laten inschrijven voor de activiteiten, het aantal keer per week en wel of geen activiteitenreeks.

“De pauzesport ‘Dans’ loopt zo goed dat dit wordt opgepakt als een wekelijkse activiteit.” – Maartenschool

“Leerlingen willen graag sporten tijdens de pauze en hangen minder rond in de school.” – H400

  • Naschoolse activiteiten: voor leerlingen die (nog) niet de mogelijkheid hebben om zich bij een vereniging aan te sluiten. Het team biedt (evt. samen met aanbieders) activiteiten aan direct na schooltijd in de veilige schoolomgeving. Deze activiteiten kunnen per week variëren, bijvoorbeeld sportgericht of juist op sociaal-emotionele of motorische ontwikkeling gericht.

“De Maartenschool heeft tijdens de pilot een eigen vereniging opgestart genaamd ‘special gym’ voor alle kinderen die niet bij een sportvereniging terecht kunnen.”

  • Events: de school kan deelnemen aan de events die door Special Heroes Nederland aangeboden worden. Ook kan het team zelf kleinere events organiseren. Dit kan gezamenlijk met andere scholen in regio.
  • Doorverwijzen: het Team 12 van de school kan leerlingen doorverwijzen die zich willen aansluiten bij een aanbieder. De vraag van de leerling wordt specifiek gemaakt met de leerling waarna de aanbieder wordt benaderd om de mogelijkheden te bekijken. Ook ouders worden ingelicht en bij akkoord kan er een kennismaking gepland worden met de aanbieder en de leerling/ouders.

Samenstelling van het team
Het Team 12 van de school bestaat uit mensen van meerdere organisaties die elkaars krachten benutten om leerlingen zo goed mogelijk te helpen. Er worden contacten gelegd met lokale partijen die een bijdrage kunnen leveren aan het team.

Het team bestaat in elk geval uit een regionaal projectleider van Special Heroes Nederland die het team aanstuurt. De projectleider heeft contact met de scholen (vakleerkracht), onderwijsinstellingen (MBO en HBO) en de gemeente. De projectleider ondersteunt de school waar het team actief is. Er is een aanvoerder (student HBO) die vanuit de school en Special Heroes Nederland de opdracht krijgt om het Team 12 van de school te begeleiden en om samen met het uitvoerende team (studenten MBO en indien op school aanwezig: P.A.-leerlingen ) de activiteiten uit te werken en uit te voeren. Deze studenten en P.A.-leerlingen ondersteunen de vakleerkracht en de aanvoerder met de werkzaamheden.

Door het Team 12 van de school ontstaat er ook een structurele en duurzame samenwerking met o.a. gemeente en onderwijsinstellingen op HBO en MBO-niveau:

  • Bijna elke gemeente heeft een sportservice die gericht is op alle sport- en beweegactiviteiten in de gemeente. Sportservice heeft vaak een overzicht van het aanbod van veel sportaanbieders in omgeving. Tevens kan de rol van een sportservice/ sportloket zijn om de combinatiefunctionaris/ buurtsportcoach in te zetten bij het team. Deze persoon kan dan ingezet worden om leerlingen van het speciaal onderwijs door te verwijzen naar een sportaanbieder. Het is van belang om een aanbieder te zoeken die bij de leerling past. Daarnaast wordt met de gemeente samengewerkt voor het organiseren van clinics/events.
  • De onderwijsinstellingen promoten het project onder de studenten van hun MBO- of HBO-instelling. De studenten worden ingezet als aanvoerder of in het uitvoerend team. Dit is afhankelijk van het niveau van de student (leerjaar) en de stageopdracht vanuit de onderwijsinstelling.

Neem voor meer informatie of vragen over Team 12 van de school contact op met de projectleider in jouw regio.