Doe mee!

Qarin nieuwe uitvoerder sportvervoersvoorziening

In Nederland is er een aantal vervoersregelingen voor mensen met een beperking. Alle regelingen hebben als uitgangspunt dat het een oplossing biedt voor mensen met een beperking die niet met het reguliere openbaar vervoer kunnen reizen. Het ministerie van VWS stelt al vele jaren financiering beschikbaar inzake sportvervoer voor teamsporters met een ernstige (lichamelijke) beperking: de sportvervoersvoorziening.

De sportvervoersvoorziening is een tegemoetkoming in de kilometers voor het sportvervoer van mensen met een beperking. De voorziening is bedoeld voor teamsporters met een ernstige (lichamelijke) beperking. Mede door deze sportvervoersvoorziening kunnen teamsporters met een ernstige (lichamelijke) beperking gezamenlijk trainen en aan wedstrijden dan wel competities deelnemen door het hele land. 

Het ministerie van VWS financiert de sportvervoersvoorziening. Special Heroes Nederland coördineert de vervoersvoorziening en kent op basis van vastgestelde criteria kilometerbudgetten toe. 

Erna Mannen, directeur Special Heroes Nederland: “Onze organisatie is al geruime periode betrokken als coördinator van de sportvervoersvoorziening. De afgelopen jaren zien we onze rol wel iets veranderen. Van eerst het toetsen en toekennen van kilometerbudgetten op basis van criteria naar meer de rol van coördinator en belangenbehartiger. Doordat steeds meer sporters met een beperking deelnemen aan verschillende sporten, trainingen en wedstrijden ontstaan steeds meer mobiliteitsvragen voor sporters met een beperking gericht op meer toegankelijkheid, flexibiliteit, zelfregie, betaalbaarheid en, waar nodig, voorzien van vormen van ondersteuning en begeleiding. De komende periode ontwikkelen we dit graag verder met het ministerie van VWS en de nieuwe vervoersregisseur Qarin.”

Per 1 juli 2020 heeft het ministerie van VWS de uitvoering van de vervoersvoorziening aanbesteed aan Qarin.

Elvira Stinissen, ministerie van VWS: “De vervoersvoorziening voor teamsporters met een ernstige lichamelijke handicap maakt het mogelijk dat mensen kunnen sporten. Voor het ministerie van VWS is dit heel belangrijk want we willen dat iedereen in Nederland die mogelijkheid heeft. We danken Transvison als partner voor het goed en betrouwbaar uitvoeren van de vervoersvoorziening van de afgelopen jaren. Na een aanbestedingsprocedure is de opdracht voor het vervoer nu gegund aan Qarin. We zien bij deze partij energie en vernieuwende ideeën om de vervoersvoorziening voor de huidige doelgroep optimaal uit te voeren én uit te breiden voor meer mensen met een ernstige handicap die niet met het openbaar vervoer kunnen reizen”.

Qarin is de vervoersregisseur die het sportvervoer uitvoert. Qarin wil reizigers en opdrachtgevers helpen om de best mogelijke mobiliteitsoplossingen te kunnen bieden. Bart Schmeink, directeur Qarin: “Wij geloven in een maatschappij die voor iedereen toegankelijk en bereikbaar is. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om publieke diensten te kunnen gebruiken, en niet afhankelijk te zijn van specifieke afhankelijkheden gebaseerd op eigen beperkingen. Door integratie en optimalisatie van het OV te combineren met gedeelde en vraag-gestuurde oplossingen is Qarin in staat lege ritkilometers te reduceren, energieconsumptie per reiziger te verlagen en de opbrengst en efficiency per aangeboden stoel te verbeteren.”

Voor meer informatie of vragen over de sportvervoersvoorziening kunt u terecht bij Vanessa Habets van Special Heroes Nederland.

Telefoon: 06 45 77 63 78 / e-mail: sportvervoer@specialheroes.nl