Doe mee!

Vacature Raad van Toezicht Stichting Special Heroes Nederland

Stichting Special Heroes Nederland heeft een vacature voor een lid van de Raad van Toezicht (RvT).

Organisatie

Onbeperkt denken in mogelijkheden en kansen en onbeperkt doen: voor mensen met een beperking, partijen in het werkveld, onze partners en voor ons.

Samen met onze partners maken we ons sterk voor een gezonde en actieve leefstijl van mensen met een beperking – lichamelijk, verstandelijk, met een visuele of auditieve beperking, met gedragsstoornissen en autisme, en chronisch zieken – door hen structureel te laten deelnemen aan een zo passend en breed mogelijk aanbod op de gebieden van vrije tijd en gezondheid (sport & bewegen, kunst & cultuur, voeding & gezondheid, (vrijwilligers)werk & participatie).

Special Heroes Nederland inspireert en motiveert partners in onderwijs, zorg, revalidatie, overheid en sport/cultuur om hun sport- en cultuuraanbod voor mensen met een beperking te vergroten en passend te maken. Wij zijn sterk in het ontwikkelen en implementeren van programma’s op lokaal en regionaal niveau die bijdragen aan meer structurele sport- en cultuurparticipatie van de doelgroepen. We zorgen actief voor monitoring van de programma’s, kennisdeling, en dat organisaties met elkaar in verbinding komen en blijven, zodat programma’s lokaal duurzaam verankeren.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Special Heroes Nederland bestaat uit vijf leden en is gezamenlijk verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in relatie tot de doelstellingen van de organisatie. De Raad van Toezicht komt minimaal 4 maal per jaar bijeen.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is het van belang dat deze zodanig is dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de doelen van beleid en strategie, de dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen en versterken.
De Raad van Toezicht zoekt een nieuw lid met kennis en achtergrond op nieuwe aandachtsgebieden van de stichting: gezondheid en/of participatie. Deze aandachtsgebieden komen voort uit de domeinen voeding & gezondheid, werk & participatie waarmee de stichting vanaf 2018 is gestart. Hiermee sluiten de aandachtsgebieden aan op de andere domeinen en sectoren van de organisatie: sport & bewegen, kunst & cultuur als domeinen. En onderwijs, zorg, revalidatie, sport/cultuur en overheid als sectoren.

U heeft affiniteit met (gehandicapten)sport en/of cultuur. U heeft een warm hart voor de maatschappelijke participatie van doelgroepen binnen de gebieden van vrije tijd en gezondheid. U versterkt de Raad van Toezicht vanuit de specifiek gevraagde aandachtsgebieden. U houdt toezicht door een kritisch, onafhankelijke en open houding, gericht op verbetering. Gebruik maken van uw brede netwerk is vanzelfsprekend voor u.

Functie-eisen algemeen:

 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende kennis en ervaring
 • Snel overzicht en inzicht kunnen verwerven
 • Maatschappelijke antenne en geweten
 • Kritisch- analytisch oordeelsvermogen
 • Onafhankelijk, professioneel, deskundig en volgens zorgvuldige procedures opereren
 • Inzicht in het veld van belanghebbenden
 • Teamspeler

Aandachtsgebied gezondheid:

 • Kennis van gezondheid (educatie)
 • Inzicht in bestuurlijke processen van gezondheidsnetwerken en -instellingen
 • Breed netwerk op het gebied van gezondheid

Aandachtsgebied participatie:

 • Kennis en inzicht op het gebied van (vrijwilligers) werk en participatie (talentontwikkeling) via sport en cultuur
 • Goed inzicht in maatschappelijke, onderwijsinhoudelijke en cliënt/leerlinggerichte ontwikkelingen
 • Een breed netwerk op gebied van participatie en overheid

Overige informatie

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is een onbezoldigde functie (wel een onkostenvergoeding).

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Erna Mannen (directeur Stichting Special Heroes Nederland) emannen@specialheroes.nl , of via 06 – 4300 4706

Reactie

Heeft u belangstelling voor deze functie dan ontvangen wij graag uw CV en motivatie. Deze kunt u sturen ter attentie van de heer Hank van Geffen (voorzitter Raad van Toezicht) via het mailadres emannen@specialheroes.nl

Graag ontvangen wij uw reactie vóór 23 november 2020.

Gesprekken vinden plaats op 30 november en 1 december 2020.